Ulica Nowa Naramowicka

Informacje i wydarzenia w naszej okolicy

Re: Ulica Nowa Naramowicka

Postprzez sansibear » 18 lis 2013, o 18:23

Śledzę internet i faktycznie widać, że coś drgnęło w naszej sprawie. Na pewno będzie jakieś ulepszenie komunikacyjne dla Naramowic w najbliższych latach.
W zasadzie niezależnie od wybranej opcji będzie nam się lepiej żyło :)
sansibear
Aktywny użytkownik
 
Posty: 236
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 20:35
Lokalizacja: II etap

Re: Ulica Nowa Naramowicka

Postprzez scm » 13 sty 2014, o 22:31

Naramowice z tramwajem - urzędnicy nie chcą

Piąt­ko­wo ma Pest­kę, Fra­no­wo tunel tram­wa­jo­wy, a Na­ra­mo­wi­ce - za­kor­ko­wa­ną, wąską ulicę i bli­żej nie­okre­ślo­ne plany. Po­znań­skie sto­wa­rzy­sze­nia po raz ko­lej­ny ape­lu­ją o tram­waj - i bez­li­to­śnie roz­pra­wia­ją się z pro­po­zy­cją urzęd­ni­ków Ry­szar­da Gro­bel­ne­go, pre­zy­den­ta Po­zna­nia.

Mimo że pre­zy­dent Gro­bel­ny - usta­mi swo­je­go rzecz­ni­ka - oświad­czył, że nie pod­jął jesz­cze żad­nej de­cy­zji, a wszel­kie pro­te­sty są "nie­po­trzeb­nym wy­wo­ły­wa­niem nie­po­ko­ju spo­łecz­ne­go", to jed­nak or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne nie prze­sta­ją tegoż "nie­po­ko­ju spo­łecz­ne­go" pod­sy­cać. Wszyst­ko przez pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia na Na­ra­mo­wi­ce tro­lej­bu­sów.

"Wła­dze mia­sta za­miast szu­kać spo­so­bów na zbu­do­wa­nie tram­wa­ju, po­sta­no­wi­ły szu­kać wy­mó­wek i ma­ni­pu­lo­wać da­ny­mi. Nagła zmia­na po­li­ty­ki po­le­ga­ją­ca na ne­go­wa­niu po­trze­by bu­do­wy tram­wa­ju, za­wy­ża­niu jego kosz­tów, za­wy­ża­niu kosz­tów użyt­ko­wa­nia oraz pię­trze­niu pro­ble­mów jest wi­docz­na szcze­gól­nie w opu­bli­ko­wa­nym na po­cząt­ku li­sto­pa­da 2013 r. Wie­lo­let­nim Pla­nie In­we­sty­cyj­nym na lata 2014-18. Naj­waż­niej­sze próby wmó­wie­nia miesz­kań­com i me­diom, że tram­waj jest nie­opła­cal­ny przed­sta­wia ta­bel­ka, którą prze­sy­ła­my w za­łącz­ni­ku (w wia­do­mo­ści przy­sła­nej przez sto­wa­rzy­sze­nia - przyp. red.). Takie po­dej­ście jest cał­ko­wi­cie nie­zro­zu­mia­łe i nie­uczci­we" - piszą we wspól­nym oświad­cze­niu trzy po­znań­skie or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne: My-Po­zna­nia­cy, In­we­sty­cje dla Po­zna­nia oraz Prawo do Mia­sta.

Or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne uwa­ża­ją, że me­ry­to­rycz­ne opra­co­wa­nie roz­wią­za­nia pro­ble­mów ko­mu­ni­ka­cyj­nych jest po pro­stu słabe. Za­kła­da bo­wiem, że trasa tram­wa­jo­wa prze­bie­gać bę­dzie w kie­run­ku obec­nie za­pi­sa­nym w stu­dium za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta - czyli w kie­run­ku te­re­nów, które jesz­cze nie są za­bu­do­wa­ne. Ten wła­śnie wa­riant zo­stał uzna­ny przez urzęd­ni­ków za nie­opła­cal­ny. Urzęd­ni­cy przy wy­li­cze­niu kosz­tów nie brali pod uwagę wa­rian­tu z prze­bie­giem trasy wzdłuż pla­no­wa­nej ulicy No­wo­na­ra­mo­wic­kiej. Trasa zgod­na z obec­nym prze­bie­giem stu­dium też bę­dzie po­trzeb­na, ale o wiele póź­niej.

Jed­nak sama trasa na Na­ra­mo­wi­cach to nie wszyst­ko - po­trzeb­ne jest jesz­cze po­łą­cze­nie z tram­wa­ja­mi w cen­trum mia­sta. Zda­niem spo­łecz­ni­ków naj­lep­sze bę­dzie po­wią­za­nie z sie­cią na skrzy­żo­wa­niu ulic Gar­ba­ry i Małe Gar­ba­ry, co nie­ste­ty wy­ma­gać bę­dzie znacz­nych środ­ków fi­nan­so­wych i sko­or­dy­no­wa­nia kilku in­we­sty­cji. W za­mian za to jed­nak miesz­kań­cy ca­łe­go Po­zna­nia, a nawet oko­lic, mogą zy­skać bar­dzo wy­so­ką ja­kość trans­por­tu pu­blicz­ne­go.

Będą pro­ble­my - ale na­gro­da wiel­ka!

"Zda­je­my sobie spra­wę z tech­nicz­nych trud­no­ści, jakie czy­ha­ją na bu­do­wę mię­dzy Wil­cza­kiem, a Ma­ły­mi Gar­ba­ra­mi. To ulica Sze­lą­gow­ska, którą być może trze­ba bę­dzie wzmoc­nić. Od tego pro­ble­mu jed­nak nie uciek­nie­my, bo jeź­dzi­my po niej sa­mo­cho­da­mi i au­to­bu­sa­mi. Bu­do­wa tram­wa­ju może być oka­zją na zmie­rze­nie się z tym wy­zwa­niem z ko­rzy­ścią dla wszyst­kich uczest­ni­ków ruchu. Kwe­stia wia­duk­tu ko­le­jo­we­go i ko­lek­to­ra też jest moż­li­wa do roz­wią­za­nia i upo­rząd­ko­wa­nia. Zwłasz­cza w sy­tu­acji, w któ­rej Aqu­anet pla­nu­je prace zwią­za­ne z prze­bu­do­wą ko­lek­to­ra. Na­le­ży za­zna­czyć, że za­rów­no Za­rząd Dróg Miej­skich, jak i Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go, wy­da­jąc wa­run­ki na prze­bu­do­wę ko­lek­to­ra zwró­ci­ły uwagę, że pla­no­wa­na jest bu­do­wa trasy tram­wa­jo­wej w ul. Gar­ba­ry i pla­no­wa­na ka­na­li­za­cja nie może z nią ko­li­do­wać. Lep­szej oka­zji na re­ali­za­cję obu in­we­sty­cji nie bę­dzie" - twier­dzą spo­łecz­ni­cy i przy­po­mi­na­ją: "Pie­nią­dze z Unii Eu­ro­pej­skiej (nowa per­spek­ty­wa fi­nan­so­wa 2014-20) cze­ka­ją!".

Po­łą­cze­nie tram­wa­jo­we z Gar­ba­ra­mi - i dalej w kie­run­ku Kró­lo­wej Ja­dwi­gi - może za­owo­co­wać nie tylko szyb­kim po­łą­cze­niem z cen­trum mia­sta, ale też z in­ny­mi czę­ścia­mi mia­sta. Spo­łecz­ni­cy pro­gno­zu­ją, że takie po­łą­cze­nie za­owo­cu­je spraw­nym po­łą­cze­niem z Wildą i Ra­ta­ja­mi oraz całym po­łu­dnio­wo-za­chod­nim Po­zna­niem. Co wię­cej, po­łą­cze­nie może skut­ko­wać stwo­rze­niem do­god­ne­go węzła prze­siad­ko­we­go z dwor­cem ko­le­jo­wym Po­znań Gar­ba­ry. Warto przy­po­mnieć, że do 2020 roku ma po­wstać sys­tem kolei aglo­me­ra­cyj­nej, czyli szyb­kich po­łą­czeń ko­le­jo­wych w Po­zna­niu i oko­li­cach.

Spo­łecz­ni­cy nie za­po­mi­na­ją też o zmo­to­ry­zo­wa­nych miesz­kań­cach Na­ra­mo­wic:

"Co jest bar­dzo ważne – bu­do­wa tram­wa­ju to szan­sa na bu­do­wę ul. No­wo­na­ra­mo­wic­kiej, dla któ­rej klu­czo­wy jest wia­dukt nad ul. Le­chic­ką. Mamy szan­se po­zy­skać pie­nią­dze unij­ne na bu­do­wę wspól­ne­go wia­duk­tu tram­wa­jo­wo-sa­mo­cho­do­we­go".

Spra­wa tram­wa­ju na Na­ra­mo­wi­cach nie jest jesz­cze prze­są­dzo­na, ale ważne jest, aby już teraz o nią za­dbać i - wbrew pre­zy­den­to­wi Gro­bel­ne­mu - już teraz o niej dys­ku­to­wać. Po pierw­sze dla­te­go, że wła­śnie toczą się kon­sul­ta­cje w spra­wie zmian w stu­dium za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Za­pi­sa­no tam je­dy­nie trasę tram­wa­jo­wą na ulicę Ru­bież. Dys­ku­sja jest szan­są na to, aby wpi­sać prze­bieg wzdłuż ulicy Na­ra­mo­wic­kiej. Or­ga­ni­za­cje chcą też roz­ma­wiać z miesz­kań­ca­mi i za­chę­ca­ją do kon­tak­tu - po to, aby wy­brać naj­bar­dziej opty­mal­ne roz­wią­za­nie.

"Nie­po­ko­je spo­łecz­ne" warto wy­wo­ły­wać wła­śnie teraz

Po dru­gie, trasa tram­wa­jo­wa na Na­ra­mo­wi­ce bę­dzie kosz­to­wać. Co praw­da do in­we­sty­cji tram­wa­jo­wej z pew­no­ścią do­ło­ży się Unia Eu­ro­pej­ska (pro­mu­ją­ca efek­tyw­ne sys­te­my ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej), jed­nak trze­ba mieć też pie­nią­dze na wkład wła­sny - a tych może za­brak­nąć, m.​in. po­przez plany od­bu­do­wy es­ta­ka­dy ka­to­wic­kiej. Cho­ciaż trasa mo­gła­by prze­bie­gać w po­zio­mie grun­tu, to jed­nak urzęd­ni­cy nie chcą się na to zgo­dzić. Warto też pod­kre­ślić, że es­ta­ka­da - jako in­we­sty­cja słu­żą­ca wy­łącz­nie trans­por­to­wi in­dy­wi­du­al­ne­mu - nie uzy­ska do­fi­nan­so­wa­nia z bu­dże­tu UE, przez co całą kwotę (ok. 270 mln zł) trze­ba bę­dzie zna­leźć w bu­dże­cie mia­sta.

Jed­nym z ar­gu­men­tów za od­bu­do­wą es­ta­ka­dy na Ra­ta­jach jest za­cho­wa­nie swo­bod­ne­go przej­ścia do te­re­nów par­ko­wych po dru­giej stro­nie es­ta­ka­dy. Krót­ko mó­wiąc - wła­dze mia­sta sta­wia­ją na jed­nej szali przej­ście do parku, na dru­giej zaś do­jazd do mia­sta dla ty­się­cy po­zna­nia­ków.

Samo wy­bu­do­wa­nie Nowej Na­ra­mo­wic­kiej rów­nież nie po­mo­że - trasa ta bo­wiem szyb­ko się za­peł­ni i za­kor­ku­je.

Je­że­li wie­rzyć wszyst­kim ar­gu­men­tom or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych, to wa­riant z tro­lej­bu­sa­mi tak na­praw­dę po­wi­nien już dawno zo­stać wy­rzu­co­ny do kosza - i do­praw­dy trud­no uwie­rzyć, że jesz­cze się tak nie stało, po­nie­waż ar­gu­men­ty spo­łecz­ni­ków wy­da­ją się być bar­dziej prze­my­śla­ne niż pro­po­zy­cje urzęd­ni­ków Ry­szar­da Gro­bel­ne­go. Sam pre­zy­dent na­to­miast - już po pre­zen­ta­cji wa­rian­tu z tro­lej­bu­sa­mi - oświad­czył, iż nic nie jest jesz­cze prze­są­dzo­ne, a tro­lej­bu­sy wcale nie są je­dy­nym wa­rian­tem bra­nym pod uwagę. Miej­my na­dzie­ję, że to praw­da.

Tram­waj na Na­ra­mo­wi­ce to:

- szyb­kie po­łą­cze­nie dziel­ni­cy z cen­trum i in­ny­mi ob­sza­ra­mi mia­sta

- naj­lep­sza al­ter­na­ty­wa dla kor­ków sa­mo­cho­do­wych

- bu­do­wa no­we­go cen­trum prze­siad­ko­we­go Po­znań Gar­ba­ry

- zwięk­sze­nie po­ten­cja­łu in­we­sty­cyj­ne­go i atrak­cyj­no­ści Na­ra­mo­wic

- szan­sa na za­trzy­ma­nie miesz­kań­ców (i po­dat­ni­ków) w Po­zna­niu, po­przez udo­stęp­nie­nie no­wych te­re­nów pod za­bu­do­wę, do­brze sko­mu­ni­ko­wa­nych z mia­stem

- moż­li­wość es­te­ty­za­cji i upo­rząd­ko­wa­nia prze­strze­ni Na­ra­mo­wic

- moż­li­wość uzy­ska­nia do­fi­nan­so­wa­nia z Unii Eu­ro­pej­skiej na po­zio­mie do 85%

- więk­sze wpły­wy z bi­le­tów do bu­dże­tu mia­sta
scm
Aktywny użytkownik
 
Posty: 235
Dołączył(a): 4 paź 2012, o 20:29

Poprzednia strona

Powrót do Komunikaty i wydarzenia